Játékszabályzat – Scitec kulacs

 

A Játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által az eletmodvaltok.com weboldalon Életmódváltók ajándék kulacs az első 500 új regisztrálónak elnevezésű ajándéksorsolására (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

 

A Játék szervezője és az ajándéksorsolás lebonyolítója a Central Digitális Média Kft. (továbbiakban: CDM).

 

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelelnek, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a CDM nem értesíti a Játékost.

 

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

 1. A Játék leírása

Regisztráció az eletmodvaltok.com weboldalon.

 

 1. A Játék időtartama

A Játék 2017. november 16-tól a készlet erejéig tart.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék lebonyolítás kezdő napjának 0.00 órájától, a készlet elfogyásáig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után végrehajtott regisztrációk nem vesznek részt a játékban. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázatok a sorsoláson nem vesznek részt.

 1. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

 • regisztráció az eletmodvaltok.com weboldalon 2017. november 16-tól kezdődően
 • az emailben elküldött kupon beváltási helyének kiválasztása az emailben megadott linken keresztül,
 • a kupon számának megadása a Scitec Nutrition boltjában a kulacs átvételekor
 • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 • a www.eletmodvaltok.com weboldal Felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) történő regisztráció,

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a CDM-nek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a játékban.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, azonban egyes nyereménysorsolásokon való részvételhez szükséges feltételek teljesítésére csak abban az esetben van mód, ha kellő időben csatlakozik a Játékos a Játékhoz.

 

 1. Nyeremény

A Játék nyereménye: Scitec Nutrition kulacs - 500 darab

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a CDM és a Játékos kötelesek együttműködni.

A CDM vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó megfizetését is vállalja. A CDM nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A CDM az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

 

 

 

 1. Nyertesek értesítése

 

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott email címen a regisztrációt visszaigazoló emailben haladéktalanul értesítjük.

 

 1. A nyeremények átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a CDM-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyak kizárólag személyesen vehetőek át 2017.december 15-ig a Scitec Nutrition oldalán kiválasztott boltban. A nyeremények átvételéhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos részére megküldött kupon adatainak hiánytalan és pontos megadása.

Amennyiben a nyertes a regisztrációt követő 28 napon belül, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a CDM-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a CDM részére átadja. Amennyiben a nyertes nem természetes személy, a nyereményt kizárólag a jogi entitás nevében aláírásra jogosult személy veheti át.

 

 

 1. Adatkezelés

 

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési tájékoztató (link: http://centralmediacsoport.hu/Company/Central-Digitalis-Media-Adatkezelesi-tajekoztato), valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

 

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

 

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a CDM nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: igénylés alatt), és azokat a CDM az Adatkezelési Tájékoztató III.1. i) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 • a Játékra való jelentkezés során megadott adataikat (név, e-mail cím, település, születési év) – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve - legfeljebb a játékban való részt vételt követő 6 hónapig kezelje;
 • a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó ténytanúsítási (sorsolási) jegyzőkönyvet, közjegyzői okiratot a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • a nyertes Játékos(ok) adatait (név, számlázási és kézbesítési cím, nem, telefonszám, email cím) a Central Médiacsoport Zrt. (adatkezelési nyilvántartási azonosító: 633-0001) az Adatkezelési Tájékoztató1. i) pontjában meghatározott célból kezelje az előfizetői adatbázis kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatóval összhangban és ennek keretében az előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse a Játékos(oka)t;
 • a nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében nyereményt biztosító vállalkozás (Scitec Kft, 2120 Dunakeszi, Csörsz árok köz 2., Magyarország) részére továbbítsa;
 • a Játék lebonyolítása során (Scitec Kft, 2120 Dunakeszi, Csörsz árok köz 2., Magyarország) lebonyolítót adatfeldolgozóként igénybe vegye;

 

A CDM adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: info@eletmodvaltok.com) és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a CDM Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

 

 

 1. Felelősség

 

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a CDM nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a CDM-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.
A CDM a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A CDM kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a CDM-vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről.

CDM nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A CDM nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 1. Egyéb

 

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a játékot követő 365 napig elérhető  a www.eletmodvaltok.com weboldalon.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@eletmodvaltok.com e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

 

Kelt: Budapest, 2017. november 15.

 Blog

Mit nyertem az életmódváltással?

Egy évvel ezelőtt szembesültem a ténnyel, a cukorbetegség előszobájában állok, ha szeretném elkerülni a betegséget váltanom kell. Emlékszem milyen lehetetlennek tűnt számomra az, hogy egészségesen, csoki nélkül éljek. Hosszú utat jártam be azóta, az állomásait az elmúlt hetek posztjaiban olvashatjátok. De volt értelme? 1.Mély levegőt vettem és elvégeztem az éves kontroll vizsgálatokat. A cukorterhelésen rendesen... Tovább »

Meghívó a programra

Hívd meg ismerősödet az Életmódváltók programba!