Életmódváltók Valentin-napi facebook játék – Szabályzat

Nyereményjáték feltételei

A jelen Nyereményjáték feltételei (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett www.hazipatika.com és www.eletmodvaltok.com  weboldalhoz kapcsolódó Facebook oldalon (Életmódváltók) meghirdetett Valentin-napi játék elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Nyereményjáték) az alábbi feltételekkel. A Nyereményjáték kiírója és lebonyolítója a Central Digitális Média Kft. (továbbiakban: CDM). A Nyereményjátékra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat. A Nyereményjátékon történő részvételnek feltétele Facebook regisztráció léte, azaz a Facebook felhasználási és adatkezelési feltételeinek elfogadása.

 1. A Nyereményjátékon résztvevő személyek

A Nyereményjátékon részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Nyereményjátékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). A Nyereményjátékon NEM vehetnek részt az alábbi személyek: § a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói; § egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Nyereményjáték tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Nyereményjáték időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a CDM nem értesíti a Játékost. A Játékos kijelenti, hogy a Nyereményjátékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 1. A Nyereményjáték leírása

A Nyereményjáték során a Játékosok kommentben adják meg válaszukat a játék alapjául szolgáló Facebook bejegyzésben feltett kérdésre. A kommentben megadott válaszok közül a játék végén kisorsolásra kerül a nyertes a hozzászólók közül. Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a CDM-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a felhasználó köteles minden a CDM által megkövetelt intézkedést megtenni, és a CDM-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a CDM-t a felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 1. A Nyereményjáték időtartama
 2. február 13. (kedd) és 2018. február 14. (szerda) éjfél között zajlik. Sorsolás dátuma: 2018. február 15. (csütörtök) 13 óra. A Nyereményjátékban részt venni, arra jelentkezni a meghirdetett idő intervallumban lehetséges. A Nyereményjáték időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. A Nyereményjáték időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező válaszok nem kerülnek elbírálásra.
 3. Jelentkezés a Nyereményjátékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül kizárólag azoknak a válaszai kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik. A Nyereményjáték részvételi feltételei: § a Nyereményjáték feltételeinek mindenben megfelelő válaszadás kommentben az Életmódváltók facebook oldalán; § Facebook profil megléte; § egy Játékos csak egy nyereményt nyerhet. A Nyereményjátékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a CDM-nak nem áll módjában elfogadni, és a Játékos beérkezett válasza nem kerül elbírálásra. A Nyereményjátékhoz történő csatlakozás a Nyereményjáték teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

 1. Nyeremény

20 db Scitec Nutrition Valentin-napi shaker csomag, mely tartalmaz egy kék és egy rószaszín shakert, azaz 1 nyertes kettő db shakert kap.

Összesen 20 db nyertes kerül véletlenszerűen kisorolásra. A nyertes a beérkezett válaszok elbírálásának eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján a nyereményre jogosult a Játékos, amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A nyeremény pénzre át nem váltható.

 1. A Nyereményjáték elbírálása, a nyertes kiválasztása

A beérkezett válaszok elbírálása a játék lezárultát követő munkanapon, 2018. február 15-én, 13 órakor történik, véletlenszerűség elvét követő sorsoló segítségével. Kvízkérdések esetén a valamennyi kérdésre helyest választ beküldő Játékosok között, más esetben a választ beküldő Játékosok között a sorsolás minden esetben egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, három személyből álló sorsolási bizottság előtt, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül. Az elbírálásban nem vehet részt azon Játékos beérkezett válasza, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt visszavonja. Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a döntés után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

 1. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Facebookon keresztül, kommentben illetve privát üzenetben értesítjük 24 órán belül. Amennyiben a nyertesek adataikat CDM részére nem adják meg az értesítéstől számított 5 napon belül, pótnyertesek kiválasztására kerül sor. A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím megadása a Facebook-on elküldött privát üzenet megküldését követő 5 napon belül. Ezen időpont elmulasztása a nyeremény átvételére való jogosultság megszűnését jelenti. A CDM az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Nyereményjátékon nem oszt ki.

 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a CDM-val a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a CDM-t semmilyen felelősség nem terheli. A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban átadni. A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a CDM-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a CDM részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a CDM a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza. A nyeremények 30 napon belül kerülnek kézbesítésre postai úton.

 1. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató (https://centralmediacsoport.hu/Company/Central-Digitalis-Media-Adatkezelesi-tajekoztato ) valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül. A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul. A Játékosok a Nyereményjátékon való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a CDM nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH 85091/2015.), és azokat a CDM az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint: § a Nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat (Facebook nicknév) – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve - legfeljebb az elbírálást követő 6 hónapig kezelje; a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze; a nyertes Játékos(ok) nevét az elbírálást követő 30 napig az Életmódváltók Facebook oldalon kizárólag a Nyereményjátékal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye; valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja. A CDM adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: info@eletmodvaltok.com) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a CDM Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

 1. Felelősség

A Nyereményjátékok hiányosságáért (név-, címelírás, rossz válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a CDM nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a CDM-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A CDM a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti. A CDM kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékokban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Nyereményjátékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Nyereményjáték lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a CDM-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. A CDM a Nyereményjáték pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. CDM nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve a Nyereményjátékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldalt technikai okokból időszakosan nem érhető el. A CDM nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a CDM-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a CDM által megkövetelt intézkedést megtenni, és a CDM-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a CDM-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 1. Egyéb

A CDM fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Nyereményjáték időtartama alatt, és az elbírálást követő 5 napig elérhető az Életmódváltók Facebook oldalon. Amennyiben a Nyereményjátékal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon az info@eletmodvaltok.com e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Nyereményjáték elnevezését.

Kelt: Budapest, 2018. február 13.

 Meghívó a programra

Hívd meg ismerősödet az Életmódváltók programba!